Vara-Tithi-Nakšatru Jogas

Vara-tithi-nakšatru kombinācija jeb joga ir šo pančangas elementu īpašs salikums. Kombinācijā summējas, un līdz ar to arī būtiski pastiprinās, pančangas elementu enerģija.

Om-2 kalendāra pozīcijas

Kalendārā ir norādīts vara-tithi-nakšatra kombinācijas nosaukums, piemēram, Sidha joga. Burti “V” – “T” – “N” (dažādos salikumos) aiz kombinācijas nosaukuma ir saīsinājumi no vārdiem “vara”, “tithi” un “nakšatra”, un tie norāda uz šīs kombinācijas veidu – vai tā ir vara-tithi (V–T), vai vara-nakšatra (V–N), vai tithi-nakšatra (T–N), vai vara-tithi-nakšatra (V–T–N) kombinācija. Aiz attiecīgās kombinācijas apzīmējuma norādītas grahas, kuras veido šo kombināciju. Aiz grahām ir norādīts kombinācijas sākuma un beigu laiks. Lietotāju ērtībai vara-tithi-nakšatra pozitīvās kombinācijas ir atzīmētas ar zaļu fonu, bet negatīvās – sarkanā tonī.

Kombināciju veidi un to ietekme

Vara-Tithi-Nakšatra kombinācijas ir ļoti būtiska muhurtas sastāvdaļa, jo apvieno sevī vairākus pančangas elementus vienlaicīgi. Šīs kombinācijas var izpausties gan kā vara-tithi kombinācija, gan kā vara-nakšatra kombinācija, gan kā tithi-nakšatra kombinācija, gan kā pilns visu triju šo pančangas elementu savienojums – vara-tithi-nakšatra kombinācija. Katrai no šīm kombinācijām ir sava ietekmes intensitāte salīdzinot ar pārējām. Vislielākā ietekme ir vara-tithi-nakšatra kombinācijai, jo tā apvieno visu elementu ietekmes. Nākamā pēc ietekmes ir vara-nakšatra kombinācija, tai seko vara-tithi kombinācija, tad tithi-nakšatra kombinācija.

Lai novērtētu kāda būs noteiktas kombinācijas ietekme attiecīgajā muhurtas horoskopā, ir jānovērtē apskatāmās kombinācijas attiecīgā elementa saimnieks. Piemēram, vara-nakšatra kombinācijai ir jānovērtē vara (dienas) pārvaldošā graha un šajā laikā valdošās nakšatras saimnieks (pārvaldošā graha). Novērtējums izdarāms tāpat kā novērtē grahu stāvokli horoskopā (sīkāk sk. sadaļu “Grahas” iedaļu “Grahas spēka un labvēlīguma noteikšana”). Ja kombināciju veidojošās grahas ir vājas, tad tās nespēs dot labvēlīgu ietekmi uz šo kombināciju. Tā rezultātā, nelabvēlīga kombinācija kļūs vēl nelabvēlīgāka, bet labvēlīga kombinācija zaudēs daļu sava labvēlīguma. Un otrādi, ja grahas ir spēcīgas, tad tās būtiski mazinās nelabvēlīgās kombinācijas negatīvo ietekmi, savukārt, labvēlīgai kombinācijai pastiprinās tās pozitīvo ietekmi.

Ja attiecīgajā dienā iekrīt gan labvēlīga, gan nelabvēlīga vara-tithi-nakšatra kombinācija, tad jāskatās, kura no kombinācijām ir ietekmīgāka, un tad jāpieņem lēmums par dienas labvēlīgumu vai nelabvēlīgumu. Ja abas kombinācijas ir vienādas ietekmes, tad to ietekme savstarpēji dzēšas, un muhurta tiek novērtēta pēc pārējiem kritērijiem (citas kombinācijas, tarabala, pančanga, aštakvarga utt).

Vara – Nakšatra jogas

Vara – nakšatra jogas, kā jau šīs kombinācijas apzīmējums skaidri pasaka priekšā, veidojas savienojoties noteiktām vara (dienai) un nakšatrai. Piemēram, labvēlīgā Sarvarth siddhi joga veidojas, ja ceturtdienā iekrīt Ašvini, Anuradha, Pušja, Punarvasu vai Revati nakšatra. Vara – nakšatra kombinācijas var būt gan labvēlīgas, gan nelabvēlīgas.

Labvēlīgās vara – nakšatra jogas ir:
1) Sarvarth siddhi joga
2) Amrit joga
3) Amrit siddhi joga
4) Prašasta joga
5) Saumja (jeb vēl saukta Siddhi) joga. 

Attiecībā uz Amrit siddhi jogu pastāv dažas atrunas. Tā ir labvēlīga visām darbībām, izņemot: (i) otrdienai savienojoties ar Ašvini nakšatru, tā nav labvēlīga mājas celtniecībai un ieiešanai jaunā mājā; (ii) sestdienai savienojoties ar Rohini nakšatru, tā nav labvēlīga ceļojumam; (iii) ceturtdienai savienojoties ar Pušja nakšatru, tā nav labvēlīga laulībai. Jāatzīmē – ja Pušja nakšatrā iekrīt Guru, tad veidojas Guru-Pušja joga, kas ir īpaši labvēlīga jebkurām pozitīvām darbībām, izņemot laulību. Turklāt, jāuzmanās, lai Amrit siddhi joga vienlaicīgi nesakristu ar noteiktiem tithi (svētdien – 5.tithi, pirmdien – 6.tithi, utt augošā secībā līdz sestdien – 11.tithi), jo tad izveidojās nelabvēlīgā vara-tithi-nakšatra kombinācija – Madhu sarpiš joga (par kuru sīkāk sk.iedaļu “vara-tithi-nakšatra jogas” zemāk šajā sadaļā).

Nelabvēlīgās vara – nakšatra jogas ir:
1) Jama-ghanta (jeb Jama kantaka) joga
2) Dagdha joga
3) Utpāta joga
4) Mritju joga 
5) Kāna joga. 

Jāņem vērā, ka Jama – ghanta joga ir nelabvēlīga tikai ceļojumiem, laulībai un dievības attēla uzstādīšana, bet nav nelabvēlīga pārējām darbībām. Turklāt, šīs kombinācijas negatīvo ietekmi neitralizē šubha (labvēlīgā) graha muhurtas horoskopa Lagnā vai Čandra muhurtas horoskopa kendrā vai trikonā.

Aprakstīto labvēlīgo un nelabvēlīgo vara – nakšatra kombināciju jeb jogu kopsavilkums attēlots zemāk pievienotajās tabulās.

Vara – Tithi jogas

Vara – tithi kombinācijas jeb jogas veidojas savienojoties noteiktām vara (dienām) ar tithi. Vara – tithi kombinācijas var būt gan labvēlīgas, gan nelabvēlīgas.

Labvēlīgās vara – tithi kombinācijas ir šādas:
1) Siddha joga
2) Ratnakur joga
3) Amrit joga

Nelabvēlīgās vara – tithi kombinācijas ir šādas:
1) Dagdha joga
2) Viša joga
3) Hutashana (jeb Agnidživa) joga
4) Kulika joga
5) Mritju joga
6) Krakača joga
7) Samvart joga

Ne visas no nelabvēlīgajām jogām ir pilnībā nelabvēlīgas, turklāt, par vairākām no šīm jogām dažādi klasiskie un arī mūsdienu avoti izsaka atšķirīgus viedokļus. Piemēram, ir vienprātība par to, ka Dagdha joga ir nelabvēlīga ceļojumiem, bet, par to veidojošajiem salikumiem ir atrodamas atšķirīgas versijas (zemāk ir sniegta biežāk sastaptā versija). Krakača joga ir pamatā nelabvēlīga ceļojumiem un priecīgiem notikumiem kā, piemēram, laulības slēgšanai. Tanī pat laikā, jāņem arī vērā, ka tā pati Krakač joga un Samvart joga pamatā tiek attiecinātas uz konkrētām lietām, kuras vēdiskajā sabiedrībā skaitījās ļoti būtiskas, bet mūsdienās ir vai nu nonivelētas vai kļuvušas par ikdienu, piemēram, zobu tīrīšanu, koku zāģēšanu, ķermeņa ieeļļošanu, intīmo (seksuālo) attiecību uzsākšanu utml.

Bez tam vēl, pastāv pamatots viedoklis, ka šeit minētās nelabvēlīgās jogas kļūst labvēlīgas, ja Čandra muhurtas horoskopā ir labvēlīgi izvietota. Daži autori uzskata, ka šīs jogas ir nelabvēlīgas tikai pirmās 3 stundas, bet pēc tam kļūst labvēlīgas. Vēl citi autori uzskata, ka tās ir nelabvēlīgas tikai ceļojumiem. Mums nav pamata kādu no šiem viedokļiem uzskatīt par aplamu, pat, ja šķietami tie nonāk pretrunā. Jāatceras, ka muhurtai jāpieiet radoši, nevis dogmatiski, vienmēr vispusīgi un objektīvi jāizvērtē attiecīgā muhurtas situācija un jāievēro muhurtas tulkošanas likumi (sk.I.daļas sadaļu “Muhurtas tulkošana”).

Īpašu uzmanību izpelnās šeit minētā Mritju joga. Paradoksālā kārtā dažādos klasiskajos avotos viena un tā pati vara – tithi kombinācija ir minēta gan kā labvēlīgā Amrita joga, gan kā nelabvēlīgā Mritju joga. Arī mūsdienu autori ne tikai nav ieņēmuši vienotu pozīciju, bet arī izvairās sniegt viennozīmīgu šīs situācijas skaidrojumu (jāatzīmē, ka V.K. Shridhar ļoti piesardzīgi izteica pietiekami loģiskus apsvērumus par labu Mritju jogai). Mēs esam nosliekušies šo kombināciju pieskaitīt nelabvēlīgajām jogām divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka šādai pieejai sastapām lielāku atbalstu mūsdienu autoru starpā. Otrkārt, šādā neskaidrā situācijā drošāk šo jogu uzskatīt par nelabvēlīgu un izvairīties no tās.

Aprakstīto labvēlīgo un nelabvēlīgo Vara – Tithi jogu kombināciju kopsavilkums attēlots pievienotajās tabulās.

Vara – Tithi – Nakšatra jogas (VTN)

Vara–tithi–nakšatra jogas ir svarīgākās no visām šī tipa kombinācijām, jo tās sastāv no visiem trim apskatāmajiem pančangas elementiem kopā, un tāpēc pārsver jebkuru no kombinācijām, kuras sastāv tikai no diviem elementiem.

Vara–tithi–nakšatra jogas līdzīgi kā vara–nakšatra un vara-tithi kombinācijas dalās labvēlīgās un nelabvēlīgās. Labvēlīgās ir: 1) Sidha joga un 2) Sudha joga. Savukārt, nelabvēlīgās ir:
1) Madhu sarpiš joga, 2) Nāša joga, un 3) Halāhal joga.

Papildus tam, pastāv tā sauktās dvi puškara un tri puškara vara–tithi–nakšatra kombinācijas, kuras liek uzsāktajai darbībai vai notikumam atkārtoties attiecīgi vēl divas (dvi puškara) vai trīs (tri puškara) reizes. Šīs kombinācijas nav ne labvēlīgas, ne nelabvēlīgas pēc savas būtības. Taču ar tām ir jāuzmanās, lai nenonāktu atkārtotā situācijā, kuru mēs nevēlamies. Aprakstīto Vara-Tithi-Nakšatra kombināciju jeb Jogu kopsavilkums attēlots pievienotajās tabulās.

Translate »