Guru, Šani, Rahu&Ketu Gočara

Gadi Guru – Jupiters  Drišti uz 5,7,9 bhavu Rahu / Ketu   Drišti uz 5,7,9 bhavu Šani – Saturns.  Drišti uz 3,7,10 bhavu Gadi
1950 13.marts Kumbha 22.dec. Rahu Kumbha • Ketu Simha 20.sept. Kanja      1950
1951 23.marts Mina     1951
1952 31.marts Meša 18. jūnijs Rahu Makara • Ketu Karka 25.nov. Tula      1952
1953 9.apr. Vrišabh • 30.aug. Mithuna • 30. nov. GuR Vrišabh 24.apr.SaR Kanja • 21.aug. Tula   1953
1954 20. apr. Mithun • 9.sept. Karka 21.feb. Rahu Dhanu • Ketu Mithun   1954
1955 28.janv. GuR Mithuna • 3.maijs. Karka 2.sep. Rahu Vrisčik • Ketu Vrišabh 12.nov. Vriščik      1955
1956 14.marts. GuR Karka • 22.maijs. Simha • 1.okt. Simha • 28.okt. Kanja   1956
1957 18.apr. GuR Simha • 19.jūn. Kanja • 28.nov. Tula 25.feb. Rahu Tula • Ketu Meša   1957
1958 17.maijs GuR Kanja • 21.jūl. Tula • 28.dec. Vrisčika 28.aug. Rahu Kanja • Ketu Mina 8.feb. Dhanu • 2.jūn.SaR Vriščik • 7.nov. Dhanu 1958
1959 22.jūn. GuR Tula • 17.aug. Vrisčika     1959
1960 22.janv. Dhanu 8.maijs Rahu Simha • Ketu Kumbha   1960
1961 10.febr. Makara 8.nov. Rahu Karka • Ketu Makara 1.feb. Makar • 17.sept.SaR Dhanu • 7.okt. Makar 1961
1962 24.febr. Kumbha     1962
1963 7.marts Mina 4.maijs Rahu Mithun • Ketu Dhanu   1963
1964 14.marts Meša • 3.aug. Vrišabh • 26.okt. GuR Meša 15.nov. Rahu Vrišabh • Ketu Vrisčik 27.jan. Kumbha      1964
1965 21.marts. Vrišabh • 5.aug. Mithuna     1965
1966 9.janv. GuR Vrišabh • 24.marts. Mithun • 21.aug. Karka • 22.nov. Mithun 18. jūlijs Rahu Meša • Ketu Tula 9.apr. Mina • 3.nov.SaR Kumbha • 19.dec. Mina 1966
1967 14.sept. Simha     1967
1968 12.okt. Kanja 14.jan. Rahu Mina • Ketu Kanja 17.jūn. Meša • 28.sept.SaR Mina   1968
1969 11.nov. Tula 11. jūlijs Rahu Kumbha • Ketu Simha 7.mar.  Meša      1969
1970 11.dec. Vrisčika     1970
1971 Vriščika 13.marts Rahu Makara • Ketu Karka 28.apr. Vrišabh      1971
1972 6.janv. Dhanu 24.sep. Rahu Dhanu • Ketu Mithun   1972
1973 25.janv. Makara   10.jūn. Mithun      1973
1974 9.febr. Kumbha 21.marts Rahu Vrisčik • Ketu Vrišabh   1974
1975 19.febr. Mina • 18.jūl. Meša • 10.sept. GuR Mina 18.sep. Rahu Tula • Ketu Meša 23.jūl. Karka      1975
1976 25. febr. Meša • 8.jūl. Vrišabh • 8.dec. GuR Meša     1976
1977 22. febr. Vrišabh • 18.jūl. Mithuna 23.maijs Rahu Kanja • Ketu Mina 7.sept. Simha      1977
1978 5.aug. Karka 1.dec. Rahu Simha • Ketu Kumbha   1978
1979 29.aug. Simha   3.nov. Kanja      1979
1980 26.sept. Kanja 27.maijs Rahu Karka • Ketu Makara 15.mar. SaR Simha • 27.jūl. Kanja   1980
1981 27.okt. Tula 25.nov. Rahu Mithun • Ketu Dhanu   1981
1982 26.nov. Vrisčika   6.okt. Tula      1982
1983 28.marts Dhanu • 21.dec. Dhanu 10.aug. Rahu Vrišabh • Ketu Vrisčik   1983
1984 Dhanu   21.dec. Vriščik      1984
1985 10.janv. Makara 4.feb. Rahu Meša • Ketu Tula 31.maijs SaR Tula      1985
1986 25.janv. Kumbha 4.aug. Rahu Mina • Ketu Kanja   1986
1987 2.febr. Mina • 16.jūn. Meša • 26.okt. GuR Mina   16.dec. Dhanu      1987
1988 2. febr. Meša • 19.jūn. Vrišabh 1.feb. Rahu Kumbha • Ketu Simha   1988
1989 2.jūl. Mithuna 18.okt. Rahu Makara • Ketu Karka   1989
1990 20.jūl. Karka   20.mar.  Makar • 20.jūn.SaR Dhanu • 14.dec. Makar 1990
1991 14.aug. Simha 12. aprīlis Rahu Dhanu • Ketu Mithun   1991
1992 11.sept. Kanja 10.okt. Rahu Vrisčik • Ketu Vrišabh   1992
1993 12.okt. Tula   5.mar.  Kumbha • 15.okt.SaR Makar • 10.nov. Kumbha 1993
1994 11.nov. Vrisčika 8. jūnijs Rahu Tula • Ketu Meša   1994
1995 7.dec. Dhanu 24.dec. Rahu Kanja • Ketu Mina 2.jūn. Mina • 9.aug.SaR Kumbha   1995
1996 26.dec. Makara   16.feb. Mina       1996
1997 Makara 19. jūnijs Rahu Simha • Ketu Kumbha  Mina 1997
1998 8.janv. Kumbha • 26.maijs Mina • 10.sept. GuR Kumbha 17.dec. Rahu Karka • Ketu Makara 17.apr. Meša       1998
1999 12.janv. Mina • 26.maijs Meša   Meša 1999
2000 2.jūn. Vrišabh 30.aug. Rahu Mithun • Ketu Dhanu 6.jūn. Vrišabha   2000
2001 16.jūn. Mithuna   Vrišabha 2001
2002 5.jūl. Karka 28.feb. Rahu Vrišabh • Ketu Vrisčik 23.jūl. Mithun       2002
2003 30.jūl. Simha 27.aug. Rahu Meša • Ketu Tula 8.jan.SaR Vrišabh • 7.apr. Mithun   2003
2004 27.aug. Kanja   6.sept. Karka       2004
2005 28.sept. Tula 22.feb. Rahu Mina • Ketu Kanja 13.jan.SaR Mithun • 26.maijs  Karka    2005
2006 27.okt. Vrisčika 8.nov. Rahu Kumbha • Ketu Simha 1.nov. Simha       2006
2007 22.nov. Dhanu   10.jan.SaR Karka • 16.jūl. Simha    2007
2008 9.dec. Makara 5.maijs Rahu Makara • Ketu Karka   2008
2009 1.maijs Kumbha • 30.jūl. GuR Makara • 19.dec. Kumbha 2.nov. Rahu Dhanu • Ketu Mithun 9.sept. Kanja       2009
2010 2.maijs Mina • 1.nov. GuR Kumbha • 6.dec. Mina     2010
2011 8.maijs Meša 2.maijs Rahu Vrisčik • Ketu Vrišabh 15.nov. Tula       2011
2012 17.maijs Vrišabh   16.maijs SaR Kanja • 4.aug. Tula    2012
2013 31.maijs Mithuna 14.jan. Rahu Tula • Ketu Meša   2013
2014 19.jūn. Karka 13. jūlijs Rahu Kanja • Ketu Mina 2.nov. Vriščik       2014
2015 14.jūl. Simha     2015
2016 11.aug. Kanja 9.jan. Rahu Simha • Ketu Kumbha   2016
2017 12.sept. Tula 8.sep. Rahu Karka • Ketu Makara 26.jan. Dhanu • 21.jūn.SaR Vriščik • 26.okt. Dhanu 2017
2018 11.okt. Vrisčika     2018
2019 5.nov. Dhanu 23.marts Rahu Mithun •  Ketu Dhanu   2019
2020 30.marts Makara • 30.jūn. GuR Dhanu • 20.nov. Makara 19.sep. Rahu Vrišabh • Ketu Vrisčik 24.jan. Makar       2020
2021 5.apr. Kumbha • 14.sept. GuR Makara • 20.nov. Kumbha   2021
2022 13.apr. Mina 16.marts Rahu Meša •  Ketu Tula 29.apr. Kumbha • 12.jūl.SaR Makar    2022
2023 22.apr. Meša 28.nov. Rahu Mina • Ketu Kanja 17.jan. Kumbha       2023
2024 1.maijs Vrišabh     2024
2025 14.maijs Mithuna • 18.okt. Karka • 5.dec. GuR Mithun 29.maijs Rahu Kumbha • Ketu Simha 29.mar.  Mina       2025
2026 1.jūn. Karka • 31.okt. Simha 25.nov. Rahu Makara • Ketu Karka   2026
2027 24.janv. GuR Karka • 26.jūn. Simha • 26.nov. Kanja   3.jūn. Meša • 20.okt.SaR Mina    2027
2028 28.febr. GuR Simha • 24.jūl. Kanja • 26.dec. Tula 24.maijs Rahu Dhanu • Ketu Mithun 23.feb. Meša       2028
2029 29.marts GuR Kanja • 24.aug. Tula   8.aug. Vrišabh • 5.okt.SaR Meša    2029
2030 24.janv. Vrisčika • 1.maijs GuR Tula • 22.sept. Vrisčika 4.feb. Rahu Vriščika • Ketu Vrišabh 17.apr. Vrišabh       2030

graha-gochara-70gadi

Translate »