4-Rohini mīts

Pārvaldnieks: Čandra, Mēness
Simbols: divričus velkoši vērši
Dievība: Brahma (radītājs)
Šakti: augšana, radīšana, auglība
Raksturs: Dhruva – fiksēta, stabila, pastāvīga
Mērķis: Mokša – atbrīvošanās no mayas (ilūzijas), dzimšanas un miršanas cikla
Novietojums Zodiakā: 10°00’ — 23°20’ Vrišabha / Vērsis

Kosmiskais saglabāšanas un aizsardzības princips, cilvēks apzinās savas darbības augļus. Dievišķais cilvēkā zaudē savu atmiņu un cilvēks grimst pasaulīgās izpriecās. Pasaulē ieplūst Dievišķā enerģija. Dvēsele iegūst radošās pašizteiksmes iespēju.

No dziļas senatnes Nakšatra Rohini ir apvīta ar daudziem noslēpumainiem mītiem un leģendām. Pirms dievišķā spēka atnākšanas eksistē tikai izredzētajiem redzamā sagatavošanās. Tikai, kad pienāk laiks, palīgi eņģeļi iznāk gaismas aplī. Ceturtā Nakšatra ir šādas sagatavošanās vieta. Uz nakšatru Rohini attiecina piecas no visskaistākajām debesu zvaigznēm, arī spilgto sarkano gigantu Aldebaranu. Ceturtā Nakšatra zodiakā atrodas no 40°00’ līdz 53°20’ grādiem. Šis ir Vrišabha Raši (Vērša zīmes) sirds. Nakšatras Rohini pārvaldnieks ir Čandra (Mēness), un simbols ir rati. Pamatīpašība primārajā līmenī ir Radžas, sekundārajā – Tamass un terciārā – atkal Radžas. Primārā motivācija ir mokša (atbrīvošanās). Nakšatras dievs Brama jeb Pradžapati ir Visuma radītājs, kas izvērš kosmisko plānu, saņemtu no citiem, vēl augstākiem dieviem.

Atharvavēdā Rohini aprakstīta kā Rohita, “Sārtās sirds” sieva. Atbilstoši Puranām Rohini ir viena no Dakši Pradžapati meitām un Čandras (Mēness) sieva. Bez tam, tā figurē Krišnas dzimšanas stāstā kā viņa vecākā brāļa Balaramas pamāte. Visos šajos Rohini izpaudumos var saskatīt norādi uz kosmisko saglabāšanas un aizsardzības principu, viena no kura izpausmēm ir gara un rūpīga gatavošanās pirms katras evolucionāri nozīmīgas saplūšanas.

Rohini un Rohita attiecības ir aprakstītas dzejā. Atharvavēda apdzied Rohitu kā debesu un zemes radītāju, ar savu spēku un varenību piedodošu tām stiprumu un cietību. Pateicoties viņam, staro debesu gaisma un debesis nekrīt uz zemes. Viņš ir telpas un atmosfēras mērs, dievu nemirstības avots. Tam ir sarkans ķermenis. Tas asociējas ar fizisko Sauli, ir dzīves spēka iemiesojums, kas apveltī visus reālās pasaules elementus ar formu un izmēru. Tā ķermeņa sarkanā krāsa sasaucas ar vitalitātes uzturētājas asins krāsu.

Tādējādi, Rohita simbolizē vareno radošo spēku. Būdama šī universālā spēka mīļotā, Rohini personificē radošo spēku auglības iekšējo noteikumu. Tā ir pievilkšanās centrs, kas vilina dzimtas turpinātāju aktīvo vīrišķo sākumu. Ceturtās Nakšatras ietekmē cilvēks apzinās savas daibības augļus. Uz to norāda sena himna, kurā, pateicoties Rohini, var uzvarēt jebko un iegūt visas pasaules bagātības.

Jāatzīmē, ка visuma gaišreģi uzskatīja Rohini par Kosmiskās enerģijas starpnieku, ко izmantojot, var panākt ikvienas cilvēciskās vēlmes izpildi. Rohini darbojās apziņas “virs-domu” līmeni, aiz loģiska prāta racionalitātes robežām. Ar šo Nakšatru reālā pasaule piepildās ar transcendentālu apziņu.

Rohini līdzdalībai Krišnas bērnības periodā ir dziļš konteksts, jo Krišna personificē kosmiskās apziņas pamošanos. Rohini audžudēls Balarama ir Lielā Prieka simbols. Brāļu mātes Devaki vārds nožīmē “Dieva meita”, tēva Vasudeva -”Debesu gaismas” valdnieks. Balarama bija Devaki septītais bērns, Krišna – astotais. Neilgi pirms dzimšanas, lai glābtu zīdaini no dēmoniskā valdnieka Kamsa dusmām, kurš vēlējās iznīcināt Vasudeva bērnus, Balaramu pārnesa uz Rohini klēpi. Rohini dzemdēja Balaramu, un viņš saņēma no tās mātes mīlestību līdz brīdim, kad Krišnas audžuvecāku Jašodi un Nandi mājā atklājās viņa patiesā izcelšanās. Kā ieroci Balarama nēsāja arklu, bija ļoti draiskulīgs, mīlēja izpriecas un viņam vajadzēja kļūt par Krišnas palīgu tā misijā. Krišnas vecāki īpaši ieredzēja Balaramu, jo bez viņas takta un uzupurēšanās Dievišķās apziņas atnākšana šajā pasaulē būtu neiespējama. Acīm redzams, ka šajā mītā Rohini, līdzīgi kā Rohita sievas lomā, personificē kanālu, pa kuru pasaulē lejup nāk Dievišķā enerģija.

Šī kanāla darbības detaļas var saskatīt stāstā par to, kā Rohini kļuva par Čandras aizraušanās objektu. Puranas vēstī, ka pēc tam, kad mūžam jaunie jogi, askēti Kumarī atteicās piedalīties pasaules radīšanā, kam viņi bija tieši paredzēti, Brama pieaicināja šim darbam desmit kosmiskos radītājus Pradžapati, starp kuriem bija arī Dakša. Dakšam bija sešdesmit meitas, divdesmit septiņas no kurām bija atdotas par sievu Čandram – Mēnesim.

Čandra ir zemes barotājs, kam cilvēkā visvairāk rūp konkrētā prāta un apziņas princips. Čandra aizrāvās ar pievilcīgo Rohini un izsauca tās māsu greizsirdību. Māsas devās pie Bramas žēloties, un tas nolādēja Čandru, kurš saslima. Kad māsas apzinājās, ko izdarījušas, tās ņēmās lūgties Bramu par piedošanu Čandram, tomēr Bramas lāsts bija tik stiprs, ka neviens to nevarēja noņemt pilnībā. Tāpēc no tā brīža Čandra periodiski zaudē un atjauno savu spīdumu.

“Prāta princips” (mind principle) ir iegājies vārdu sakopojums garīgajā literatūrā. Garīgās apgaismības iespēja uz Zemes ir tieši saistīta ar “prāta principu”, un tikko apskatītais mīts norāda uz šādas sakarības izveidošanās nosacījumiem. Apgaismība ir Dievišķa dāvana. Kosmiskā Patriarha bērns, kam jāapvienojas ar Mēnesi – prāta principa personifikāciju, jo tāda ir Dievišķā Griba. Bet, ja šajā brīdī personībā parādīsies privātpšnieciskas tieksmes un persona sāks sekot materiāliem, miesiskiem mērķiem, tā nonāks uzplūdu un atplūdu, pieauguma un krituma ciklos tāpat kā Čandra pēc Bramas lāsta. Cilvēka prāts var pildīt savus pienākumus un nemētāties starp sāpēm un labsajūtu, ja tas ir labi līdzsvarots. Cilvēks, kurš izdabā savām vājībām, kas Rohini ietekmē ir ļoti iespējams, zaudē Dievišķo slavu, svārstās laikā, dziļi iesaistās karmas ciklā – nāves un atdzimšanas aplī. Rohini ir pievilkšanās centrs, kas piespiež Dievišķo sākumu cilvēkā zaudēt savu atmiņu un nogrimt pasaulīgās izpriecās, bet, tai pašā laikā, sūtot varenu radošu impulsu. Rohini ir zona, no kurienes reālajā pasaulē izplūst Dievišķa enerģija, kā redzams no stāsta par Krišnu un Balaramu. Līdz brīdim, kamēr Krišna nebija atklājis savu būtību, Balarama auga Rohini aprūpē. Rohini tādejādi bruģē Dievišķā potenciāla dzimšanas un attīstības ceļu. Ja Rohini novirza cilvēku izpriecu pasaulē un liek ciest no sekām, tad tikai tāpēc, ka zem tās stariem notiek Dievišķās enerģijas aktivizācija, un enerģija aktīvi novirzās materiālajā pasaulē (matērijas simbols ir Balaramas arkls).

Ceturtās Nakšatras astroloģiskais simbols ir rati, kas ir valdnieku pārvietošanās līdzeklis, īpaši kaujas laukā. Rati brauc ātri un cienīgi. Iejūgtie zirgi personificē varenību, dinamismu jeb, citiem vārdiem, Dievišķo kinētisko enerģiju. Rohini ir rati, kas pārvieto universālo dzīvības spēku, kas pēc savas dabas ir valdonīgs un cieņpilns. Rohini aizsargā šo spēku, kamēr tas nenobriedīs pietiekami, lai satiktos ar ienaidnieku, kas pēc būtības ir apkārtējās pasaules dažādie kārdinājumi.

Prāta principu pārvalda eksaltējoša Čandra (Mēness), tāpēc tas ātri pārdzīvo savu avantūru jauninājumus. Bet, kā no nesavaldības un visdažādāko baudu cietušais Balarama, viņš tomēr palīdz savam jaunākajam brālim Krišnam izpildīt dievišķo misiju.

Sanskritā Rohini nozīmē meiteni, kurai sākušās mēnešreizes, tātad, radusies spēja dzemdēt bērnus. Rohini tādejādi kļūst par kosmisko skatuvi, uz kuras dvēsele iegūst spēju radoši pašizpausties. Rohini aizbildniecībā tiek gūta pieredze no garīgajiem skoloyājiem, personībām, kuras sasniegušas vienotību ar augstāko pirmssākumu. Zemākajā plānā Rohini sniedz dziļu aizraušanos seksuālās attiecībās, kuras tālu pārsniedz tradicionālos priekšstatus, stimulējot stiprus impulsus. Lai arī ko cilvēks darītu zem Rohini staru ietekmes, viņš sajūt tajā īpašu jēgu un tālejošu pieredzi sekojot iespējām.

Translate »